Regulamin sklepu internetowego Zdrowomania.pl

 § 1 Postanowienia ogólne

1. Zdrowomania to nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego na domenie zdrowomania.pl, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “LUBLIMA” Paweł Limek z siedzibą w Lublinie przy ul. Szwajcarskiej 10, NIP 7141928357, REGON 367438806

2. Dane kontaktowe sklepu:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “LUBLIMA” Paweł Limek
ul. Szwajcarska 10
20-861 Lublin
sklep@zdrowomania.pl
www.zdrowomania.pl
Tel. 517 776 550

3. Regulamin sklepu internetowego zdrowomania.pl udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej zdrowomania.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:
a. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, jednakże w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;
b. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);
c. Zdrowomania – nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie internetowej zdrowomnia.pl prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “LUBLIMA” Paweł Limek z siedzibą w Lublinie przy ul. Szwajcarskiej 10
d. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “LUBLIMA” Paweł Limek z siedzibą w Lublinie przy ul. Szwajcarskiej 10, NIP 7141928357, REGON 367438806

§ 3 Poszanowanie własności intelektualnej

Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zdrowomania.pl w sposób zgodny z prawem mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej zdrowomania.pl oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego zdrowomania.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego zdrowomania.pl.

§ 4 Ceny produktów i dostępne metody płatności

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej zdrowomania.pl.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
2. Ceny towarów podane na stronie internetowej zdrowomania.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej zdrowomania.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przekazanymi podczas składania zamówienia.
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione towary, w tym za koszty dostawy.
5. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez zdrowomania.pl ma do dyspozycji  następujące sposoby płatności za zamówienie:
Przedpłatę w formie przelewu bankowego na konto:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LUBLIMA" Paweł Limek
Nr konta: 78 1020 5558 0000 8602 3205 7141
PKO Bank Polski (Departament Rozliczeń - Bankowość Elektroniczna); ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera, w paczkomacie lub przy odbiorze osobistym po uprzednim zaznaczeniu tej opcji.
Poprzez bramkę płatności online eService (przedpłata) jak przelew z banku lub płatność kartą.

§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu zdrowomania.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie zdrowomania.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od zdrowomania.pl automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez zdrowomania.pl dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.
3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a zdrowomania.pl, zdrowomania.pl potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a zdrowomania.pl dotycząca zakupu danego produktu w zdrowomania.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w zdrowomania.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

§ 6 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z zdrowomania.pl firm logistycznych.
2. Towary zamawiane za pośrednictwem zdrowomania.pl są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Klient ponosi koszty dostawy określone na stronie “Dostawa”.

4. Czas dostawy produktów to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

1. Wszystkie produkty dostępne w zdrowomania.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Zdrowomania.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. zdrowomania.pl ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
3. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:
a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@zdrowomania.pl z podaniem przyczyny reklamacji.
d. pisemnie na adres firmy.
4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
5. zdrowomania.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 § 8 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem elektronicznie na adres sklep@zdrowomania.pl lub na adres firmy.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
3. Konsument ponosi koszty odesłania towaru do sklepu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zdrowomania.pl zwróci Kupującemu pieniądze za zakupiony towar oraz koszty dostawy towaru.

 § 9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Klienci mogą przeglądać zdrowomania.pl oraz zamieszczone w nim oferty bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji, w tym w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym zdrowomania.pl.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez zdrowomania.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym zdrowomania.pl.
4. zdrowomania.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym zdrowomania.pl.pl a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez zdrowomania.pl są zamieszczone na stronie “Polityka prywatności”.

10 Postanowienia końcowe

Zdrowomania.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.